LITERATURA

Contesta les següents qüestions vistes a classe. VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.

El noucentisme va ser un moviment de caràcter cultural i de significació política que s'inicià el __________ amb la creació de ________________________.LITERATURA

El noucentisme finalitzà amb el colp d'estat de Primo de Rivera el ______________.LITERATURA

El noucentisme defensa ________________________________.LITERATURA

Les Normes ortogràfiques (1913), la Gramàtica (1918) i el Diccionari General (1933) són publicacions de _______________.LITERATURA

El 1932 s'aprovaren _____________________ que eren l'acceptació de les normes de Fabra amb trets valencians.LITERATURA

Quin va ser el gènere més conreat en el moviment del noucentisme:LITERATURA

Quin autor destaca en prosa noucentista?LITERATURA

_________________ fou un moviment que trenca amb la tradició i amb tot allò que es considera establert.LITERATURA

_________________ és un tipus de poema visual. És un text, de vegades tan sols una frase o paraula, generalment poètic, en què s'utilitza la disposició de les paraules, la tipografia o la cal·ligrafia per tal de representar el contingut del poema. Les paraules que componen el poema dibuixen o formen un personatge, un animal, un paisatge o qualsevol objecte imaginable.LITERATURA

________________ és un dels recursos literaris més importants. Es basa en la identificació de dos termes: un de real i un que apareix al text. Aquesta identificació es basa en característiques comunes que fan que el lector puga reconstruir un terme en llegir l'altre.LITERATURA

La generació de 1930 la formen poetes valencians com Maximilià Thous, Francesc Almela, Enric Soler, Lluís Guarner i Carles Salvador que es reunien en la revista ______________.LITERATURA

Important avantguardista mestre, gramàtic i poeta, autor de llibres com Rosa dels vents, i El bes als llavis.LÈXIC

És un líquid de consistència viscosa que en general conté solucions concentrades de sucres, com per exemple la sacarosa, dissolts en aigua o en un altre líquid que conté algun ingredient medicinal actiu. És una forma d'administrar medicaments per via oral.LÈXIC

_______________ de la Basílica de Santa Maria d'Elx s'ha restaurat fa poc.LÈXIC

Els cabells no poden ser...Prova del centre