LÈXIC

Respon a les següents qüestions que hem vist a classe. VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.

Objecte per ajudar a caminar les persones que en tenen dificultat.LÈXIC

Fer camí a peu.LÈXIC

Camí menut, estret.LÈXIC

Una paraula és un element que, en la llengua escrita, va entre dos espais.LÈXIC

Les preposicions, les conjuncions i els adverbis són paraules variables.LÈXIC

Com s'anomena al conjunt de paraules que tenen del mateix lexema.LÈXIC

Identifica quina és la paraula invariable.LÈXIC

Identifica quina és la paraula invariable.LÈXIC

Identifica quina és la paraula invariable.LÈXIC

Identifica quina és la paraula invariable.LÈXIC

El rellotge ha tocat ____________ establides.LÈXIC

Des d'_____________ que no ha tornat a dir més mentides.LÈXIC

Jo no sé com no s'embolica, sempre fa dues coses _____________.LÈXIC

_____________ que has vingut no voldràs que encara estiguen esperant-te.TIPOLOGIA TEXTUAL

Persona que emet el missatge.TIPOLOGIA TEXTUAL

Llenguatge usat que pot ser verbal o no verbal.TIPOLOGIA TEXTUAL

Mitjà físic per on circula la informació.TIPOLOGIA TEXTUAL

Circumstàncies pel que fa al lloc, moment, intenció...GRAMÀTICA

Identifica quin dels següents enunciats és una frase.GRAMÀTICA

Identifica quin dels següents enunciats és una frase.GRAMÀTICA

Canviaren el pany.GRAMÀTICA

de la festaGRAMÀTICA

per la muntanyaGRAMÀTICA

Tan malament.GRAMÀTICA

La veïna de JoanGRAMÀTICA

Molt bonic.GRAMÀTICA

Enunciativa afirmativa.GRAMÀTICA

Imperativa.GRAMÀTICA

Dubitativa.GRAMÀTICA

Desiderativa.Prova del centre