LÈXIC

Respon a les següents qüestions que hem vist a classe. VÉS AMB COMPTE PERQUÈ 2 RESPOSTES ERRÒNIES DESCOMPTA 1 ENCERTADA.

La derivació és un procediment mijantçant el qual creem paraules noves a partir de la unió de paraules que ja existeixen.LÈXIC

Els afixos que van davant de la paraula s'anomenen ___________.LÈXIC

De quina classe es la paraula composta?

malbaratarLÈXIC

Assenyala la paraula composta:GRAMÀTICA

El subjecte que no apareix en l'oració rep el nom de ________________.GRAMÀTICA

Estan molt malament, les teues amigues!GRAMÀTICA

El subjecte sol ser un _____________________.GRAMÀTICA

Els verbs ser i estar són copulatius i es limiten a unir el subjecte amb el predicat que sempre n'indicarà les accions del verb.GRAMÀTICA

Identifica l'oració amb predicat nominal:GRAMÀTICA

Identifica l'oració amb predicat nominal:Prova del centre