Àrea de comprensió

Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Hui en dia hi ha més del doble de dones que d’hòmens que estudien medicina, cosa que era impensable fa cent anys.Àrea de comprensió

Abans de la industrialització, les dones que exercien la medicina podien ser acusades de bruixes.Àrea de comprensió

Els qui en el segle XIX s'oposaven a l'exercici de la medicina per part de les dones al·ludien, entre d’altres, arguments d’orde moral.Àrea de comprensió

Elizabeth Blackwell...Àrea de comprensió

Els detractors de l’accés de les dones als estudis sobre la salut...Àrea de comprensió

En la premsa de l’època es publicaren articles...Àrea de comprensió

Entre les opinions de detractors i defensors citades literalment en el text, n’hi ha una que diu que...Àrea de comprensió

A la Comunitat Valenciana, l’accés de la dona als estudis de medicina...Àrea de comprensió

Quina és la funció de la cursiva en El Siglo Médico?Àrea de comprensió

Quin resum sintetitza millor el contingut del text?Lèxic i semàntica

Has vist la ___________________ que m'ha eixit damunt ____________________?Lèxic i semàntica

Enguany, amb la _____________________ de flors. hem tingut més ____________ que amb la de plantes.Lèxic i semàntica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Faries bé de no __________________ en els assumptes de Ferran.Lèxic i semàntica

Tan prompte com van _________________ l'assassí li van posar Ies___________________.Lèxic i semàntica

Qué significa I'expressió prendre's “a la valenta” una cosa?Lèxic i semàntica

_____________________: Arma de caça que consistix en un tub per on, bufant, es llancen dardsLèxic i semàntica

El pit de pollastre que vam menjar al restaurant era lleuger i molt __________________.Lèxic i semàntica

El descobriment d'América fou possible grácies a l'aportació de ________________ dels mercadersLèxic i semàntica

Què és una bastida?Lèxic i semàntica

Com més sucre ______________________. (refrany)Lèxic i semàntica

Què és una vidriola?Lèxic i semàntica

Què significa l'expressió "tomar al solc"?Lèxic i semàntica

Enguany optaré pel_______________ fraccionat a_______________.Lèxic i semàntica

La víctima del robatori només ha ______________________ un rellotge d'or.Lèxic i semàntica

Què significa l'expressió "partir palletes"?Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

Ja heu convençut__________________ estudiants que demà no és festa i no tenen___________________?Morfologia i sintaxi

La prova consistix_______________ demostres les teues capacitats.Morfologia i sintaxi

Continuava_____________una pluja torrencial, com si el món es________________ acabar.Morfologia i sintaxi

Em fa molta il·lusió_______________ que_________________ aniré a dinar amb els amics.Morfologia i sintaxi

Em faria feliç que tu i el teu germà________________ el que vos he dit.Morfologia i sintaxi

Si et poses un cinturó, no__________cauran els pantalons.Morfologia i sintaxi

Durant els últims mesos___________converses per a buscar una solució al problema.Morfologia i sintaxi

Porta'm demà els papers de la declaració___________________puga firmar-los.Morfologia i sintaxi

S'ha _________________veia la telvisió.Morfologia i sintaxi

Va acceptar el tracte i això_________________que s'interpretara com que va actuar____________.Morfologia i sintaxi

____________ara mateix, perquè el teu germà_____________a punt d'arribar del viatge.Morfologia i sintaxi

_____________llig, no em puc adormir, ________________em considere una gran lectora.Morfologia i sintaxi

A mi m' agrada posar olives a l'ensalada. Voleu que ______________pose unes quantes?Morfologia i sintaxi

Fa por veure una natura tan _____________________i una llum tan __________________.Morfologia i sintaxi

Si voleu tirar avant el projecte, _________________seriosament.Morfologia i sintaxi

És __________________costum ancestral les visites als cementeris el dia de _______________.Morfologia i sintaxi

Entre la gent vaig reconéixer de seguida la companya_______________vaig compartir pis.Morfologia i sintaxi

A Ernest, no _____________que________________tanta gent en l'estadi.Morfologia i sintaxi

Uf, _______________calor que feia ahir!Morfologia i sintaxi

Si jo_________sabut que era tan susceptible, no li hauria_________________aquella història.Morfologia i sintaxi

Maria i Eduard han perdut els equipatges:_______________van perdre en l'aeroport.Morfologia i sintaxi

Minerva no s'ha quedat a la reunió, _____________tenia faena endarrerida que volia avançar.Morfologia i sintaxi

Els guàrdies van fer parar un cotxe________________van eixir tres jóvens corrents.Morfologia i sintaxi

Esta llei regula les adjudicacions d'obres públiques i les condicions relacionades amb________________.Morfologia i sintaxi

Hem de ser___________quan representem els____________musicals.Morfologia i sintaxi

La nau va encallar______la platja, i__________________poc no es va enfonsar.Morfologia i sintaxi

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

L'actual línia ferroviària, _________________va paral·lela a la costa, es va traçar a principis de segle.Morfologia i sintaxi

Maria ha decidit posar-se a treballar______________.Morfologia i sintaxi

____________a ma casa a les deu en punt. No ____________més tard.Morfologia i sintaxi

A Rosa, sempre li diuen que no siga tan___________________, i que siga més______________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

En quina paraula la grafia "s" no sona com la del les altes dos parules?Norma ortogràfica

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?Norma ortogràfica

A partir__________________de desembre s'adoptaran noves______________de treball.Norma ortogràfica

El_____________és molt_________________.Norma ortogràfica

El_________està estudiant les restes fòssils d'un_______________.Norma ortogràfica

Les propietats de l'aloe estan indicades per al tractament de _______________.Norma ortogràfica

La________________de ferro estava _______________.Norma ortogràfica

La__________________estaba molt nerviosa i el professor li va oferir una_____________.Norma ortogràfica

______________recomana que no s'abaixe________________.Norma ortogràfica

El concert va mostrar un cert____________________en la part final, a la qual cosa va____________la veu cansada de la cantant.Norma ortogràfica

Em va enlluernar la____________de l'enorme____________que duia al dit.Norma ortogràfica

Quina frase està ben escrita?Norma ortogràfica

L'_____________estigué en ___________________després de passar la malatia.Norma ortogràfica

Mireiam en segon curs de Batxillerat, ____________la història______________.Norma ortogràfica

Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

El viatge inclou una visita a la localitat_____________.Prova de grau mitjà

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado mitjà

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.