FRASES FETES

Les frases fetes aporten fluïdesa al discurs i demostren un bon coneixement de la llengua. Prova a veure com va.

RECORDA QUE D'UNA RESPOSTA ERRÒNIA ES LLEVA UNA ENCERTADA

Donar-se algú per al·ludit davant una imputació que no li és feta directament; no estar exempt de culpa en alguna cosa.FRASES FETES

Haver-hi, en un lloc, un gran xivarri, perquè tothom parla alhora.FRASES FETES

Obrir molt els ulls, normalment com a mostra de sorpresa.FRASES FETES

Fer-se el despistat.FRASES FETES

Manifestar desgrat.FRASES FETES

Riure dissimuladament.FRASES FETES

No ser realista.FRASES FETES

Fer passar penes, provar paciència.FRASES FETES

Criticar.FRASES FETES

Oblidar o perdonar alguna cosa; no voler saber-ne més.FRASES FETES

Cedir en una baralla o en una discussió.FRASES FETES

Parlar indegudament.FRASES FETES

Pagar amb desgrat.FRASES FETES

Subsistir sense fer massa progressos.FRASES FETES

Fer enveja.FRASES FETES

Obstruir, dificultar.FRASES FETES

No donar-se per al·ludit.FRASES FETES

Poder fer i desfer a voluntat.FRASES FETES

Anar sense pagar.FRASES FETES

Espavilar-se.Prova de grau FRASES FETES

Les respostes errònies descompten de les encertades. Cada resposta correcta es valora amb un punt. En les preguntes amb tres opcions de resposta (a, b, c), cada error descompta 0,4 i punts i, en el cas de les preguntes amb només dos opcions (V/F), cada error descompta 0,7 punts. Les preguntes no contestades no descompten. Per a examinar-se en la segona fase cal obtindre una puntuació, en la mitjana ponderada de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.

Prueba de grado FRASES FETES

Las respuestas erróneas descuentan de las acertadas. Cada respuesta correcta se valora con un punto. En las preguntas con tres opciones de respuesta (a, b, c), cada error descuenta 0,4 puntos i , en caso de las preguntas con sólo dos opciones (V/F), cada error descuenta 0,7 puntos. Las preguntas no contestadas no descuentan. Para examinarse de la segunda fase es necesario obtener una puntuación, en la media ponderada de las dos áreas, del 40%, y que no sea inferior al 30% en ninguna de las dos áreas.