superior


Convocatories Inscripció Contingut

La persona ha de ser capaç de comprendre sense esforç pràcticament tot el que llig o escolta.

Ha de poder resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d'una manera coherent.

Així mateix, ha de ser capaç d'expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.


2016


4 - 6 09:00

2015


14 - 11 09:00

2011


4 - 6 09:00

2010


30 - 6 09:30 30 - 11 09:30