mitjà


Proves Convocatories Inscripció Contingut

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se convocan las pruebas para la obtención de los certificados oficiales administrativos de conocimientos de valenciano y se nombran la Comisión Coordinadora y las comisiones examinadoras. [2017/2459]

Estructura i durada de les proves

- Primera fase de la prova

Àrea 1 (comprensió lectora) 10 % del total de la prova

Àrea 2 (estructures lingüístiques) 30 % del total de la prova

De conformitat amb el punt 3 de l’apartat tretze, només passaran a la segona fase els aspirants que obtinguen una puntuació, en la mitjana ponderada de les notes de les dues àrees, del 40 %, i que no siga inferior al 30 % en cap de les dues àrees.

La durada d’aquesta fase serà d’1 hora i 30 minuts

- Segona fase de la prova

Àrea 3 (expressió escrita) 30 % del total de la prova

Àrea 4 (expressió i interacció oral) 30 % del total de la prova

Una vegada acabat l’exercici del dictat, els examinands disposaran d’un màxim d’1 hora i 45 minuts per a completar la resta de l’àrea 3. En aquesta àrea 3 cal obtindre un mínim d’un 40 % o, excepcionalment, d’un 30 % si s’ha superat el 40 % tant en l’àrea 1 com en l’àrea 2.

La puntuació mínima per a superar l’àrea 4 és del 60 %.

Per a superar tota la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre àrees d’un mínim del 60 %.


més informació


RESOLUCIÓ de 22 de març de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores. [2017/2459]

Estructura y duración de las pruebas

- Primera fase de la prueba

Área 1 (comprensión lectora) 10 % del total de la prueba

Área 2 (estructuras lingüísticas) 30 % del total de la prueba/p>

De conformidad con el punto 3 del apartado trece, solo pasarán a la segunda fase los aspirantes que obtengan una puntuación, en la media ponderada de las notas de las dos áreas, del 40 %, y que no sea inferior al 30 % en ningún de las dos áreas.

La duración de esta fase será de 1 hora y 30 minutos

- Segunda fase de la prueba

Área 3 (expresión escrita) 30 % del total de la prueba

Área 4 (expresión e interacción oral) 30 % del total de la prueba

Una vez acabado el ejercicio del dictado, los aspirantes dispondrán de un máximo de 1 hora y 45 minutos para completar el resto del área 3. En esta área 3 hay que obtener un mínimo de un 40 % o, excepcionalmente, de un 30 % si se ha superado el 40 % tanto en el área 1 como en el área 2.

La puntuación mínima para superar el área 4 es del 60 %.

Para superar toda la prueba hay que obtener una puntuación en la media ponderada de las cuatro áreas de un mínimo del 60 %.


més informació