B1


Proves Convocatories Contingut

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se convocan las pruebas para la obtención de los certificados oficiales administrativos de conocimientos de valenciano y se nombran la Comisión Coordinadora y las comisiones examinadoras. [2017/2459]

Requisits d’inscripció

1. Poden prendre part en les proves per a l’obtenció dels certificats les persones majors de 16 anys en el moment de realitzar-les que vulguen acreditar el seu coneixement de valencià al marge dels estudis reglats.

2. Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge als mitjans de comunicació han d’estar en possessió del certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

3. Les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de correcció de textos han d’estar en possessió del certificat de grau superior de coneixements de valencià.


Inscripció

1. Per a poder participar en les proves cal sol·licitar-ho presentant l’imprés multicòpia ajustat al model de l’annex IV, el qual es trobarà a disposició de les persones interessades en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la web de la JQCV http://www.ceice.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud.html.

Prèviament a la presentació de les sol·licituds, cal haver abonat les taxes corresponents en la quantia i forma previstes en el punt sisé d’aquesta resolució.

2. Les persones que disposen d’un DNI amb certificat electrònic incorporat o de firma electrònica de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també poden fer la inscripció i l’abonament de les taxes per via telemàtica en la web http://www.ceice.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud.html. En aquest cas no cal presentar la inscripció en cap registre.

3. Durant la setmana anterior a la realització de les proves, els aspirants convocats podran consultar en la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, http://www.ceice.gva.es/polin/val/jqcv/, la seua inclusió en les llistes, amb especificació de nom, cognoms, document d’identitat, nivell, torn i localitat.

4. Els aspirants poden inscriure’s en diversos nivells. Només s’admetrà una matrícula per cada nivell; en el supòsit de doble inscripció en un mateix nivell, s’anul·larà l’última que s’haja completat.

5. En el cas que no aparega la localitat d’examen en la sol·licitud de participació, la JQCV assignarà la més pròxima al domicili de l’aspirant.

6. En el cas que algun aspirant realitze dues vegades la prova d’un nivell en un mateix període, s’anul·larà aquella que s’haja fet més tard.


Presentació de les sol·licituds

1. La sol·licitud s’ha de presentar en el Registre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el de les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que la presente en una oficina de correus, caldrà fer-ho en sobre obert per tal que la instància siga datada i segellada abans de ser certificada

2. El termini de presentació de sol·licituds consta de dos períodes. El primer període des del 27 de març fins al 21 d’abril de 2017 i, el segon període des de l’1 de setembre fins a l’11 de setembre de 2017.


Abonament de les taxes

1. Per a participar en les proves, cal abonar una taxa de 20,40 euros per a les del certificat d’A2 i B1 de coneixements de valencià. Per als certificats de grau mitjà i de grau superior, s’abonarà una taxa de 25,50 euros. Per als certificats de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos), s’abonarà una taxa de 27,54 euros.

Per a l’abonament d’aquestes taxes cal servir l’imprés multicòpia ajustat al model de l’annex IV o bé es farà servir la via telemàtica, segons el que s’indica en el punt dos de l’apartat quart d’aquesta resolució. Els aspirants que s’inscriguen completament amb firma electrònica per via telemàtica tenen dret a una bonificació del 10 % de la taxa.

En les sol·licituds presentades amb el model de l’annex IV, el qual també està disponible per a ser descarregat des de la pàgina web de la JQCV, ha de figurar el segell o justificant de l’entitat col·laboradora acreditatiu del pagament. La falta del segell de l’entitat col·laboradora o el pagament fora de termini comportarà l’exclusió de l’aspirant.

Una vegada que s’haja fet el pagament de la taxa, cal presentar la sol·licitud dins del termini i en la forma i els llocs previstos en aquesta resolució.

En les sol·licituds amb inscripció i pagament completats per via telemàtica no cal que s’envie l’exemplar per a l’Administració perquè la inscripció ja haurà quedat degudament registrada

2. Estan exempts del pagament els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. I a més, tenen una bonificació del 50 % les persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general.

Els participants que, en formalitzar la matrícula, s’acullen a l’exempció o bonificació de les taxes han d’acreditar-ho amb la còpia confrontada del títol de família nombrosa o del corresponent certificat. La dita documentació acreditativa de la situació que dóna dret a l’exempció o bonificació ha de ser enviada a la JQCV.

3. De conformitat amb el que estableix l’article 9 del Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, no es tornaran les taxes per drets d’examen en els supòsits d’exclusió de les persones aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a elles.més informació

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores. [2017/2459]

Requisitos

Pueden participar en las pruebas para la obtención de los certificados las personas mayores de 16 años en el momento de realizarlas que quieran acreditar su conocimiento de valenciano al margen de los estudios reglados.


Inscripción

1. Para poder participar en las pruebas hay que solicitarlo presentando el impreso multicopia ajustado al modelo del anexo IV, el cual estará a disposición de las personas interesadas en la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en las direcciones territoriales de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y en la web de la JQCV http://www.ceice.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud.html.

Previamente a la presentación de las solicitudes, hay que haber abonado las tasas correspondientes en la cuantía y forma previstas en el punto sexto de esta resolución.

2. Las personas que disponen de un DNI con certificado electrónico incorporado o de firma electrónica de la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana también pueden hacer la inscripción y el pago de las tasas por vía telemática en la web http://www.ceice.gva.es/polin/vale/jqcv/solicitud.html. En este caso no hace falta presentar la inscripción en ningún registro.

3. Durante la semana anterior a la realización de las pruebas, los aspirantes convocados podrán consultar en la página web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, http://www.ceice.gva.es/polin/val/jqcv/, su inclusión en las listas, con especificación de nombre,apellidos, documento de identidad, nivel, turno y localidad.

4. Los aspirantes pueden inscribirse en varios niveles. Solo se admitirá una matrícula por cada nivel; en el supuesto de doble inscripción en un mismo nivel, se anulará la última que se haya completado.

5. En caso de que no aparezca la localidad de examen en la solicitud de participación, la JQCV asignará la más próxima al domicilio del aspirante.

6. En caso de que algún aspirante realice dos veces la prueba de un nivel en un mismo período, se anulará aquella que se haya hecho más tarde.


Presentación de las solicitudes

1. La solicitud se debe presentar en el Registro de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el de las direcciones territoriales de Educación, Investigación, Cultura y Deporte o en cualquiera de los lugares que prevé el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En caso de que la presente en una oficina de correos, habrá que hacerlo en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.

2. El plazo de presentación de solicitudes consta de dos períodos. El primer período desde el 27 de marzo hasta el 21 de abril de 2017 y, el segundo período desde el 1 de septiembre hasta el 11 de septiembre de 2017.


Adeudo de las tasas

1. Para participar en las pruebas, hay que abonar una tasa de 20,40 euros para las del certificado de A2 y B1 de conocimientos de valenciano. Para los certificados de grado medio y de grado superior, se abonará una tasa de 25,50 euros. Para los certificados de capacitación técnica (lenguaje administrativo, lenguaje en los medios de comunicación y corrección de textos), se abonará una tasa de 27,54 euros.

Para el adeudo de estas tasas hay que servir el impreso multicopia ajustado al modelo del anexo IV o bien se hará servir la vía telemática, según lo que se indica en el punto dos del apartado cuarto de esta resolución. Los aspirantes que se inscriban completamente con firma electrónica por vía telemática tienen derecho a una bonificación del 10 % de la tasa.

En las solicitudes presentadas con el modelo del anexo IV, el cual también está disponible para ser descargado desde la página web de la JQCV, debe figurar el sello o justificante de la entidad colaboradora acreditativo del pago. La falta del sello de la entidad colaboradora o el pago fuera de plazo comportará la exclusión del aspirante.

Una vez que se haya hecho el pago de la tasa, hay que presentar la solicitud dentro del plazo y en la forma y los lugares previstos en esta resolución

En las solicitudes con inscripción y pago completados por vía telemática no hace falta que se mando el ejemplar para la Administración porque la inscripción ya habrá quedado debidamente registrada

2. Están exentos del pago los miembros de familias numerosas de categoría especial, los miembros de familias monoparentales de categoría especial y las víctimas de actos de violencia sobre la mujer que acrediten esta condición mediante cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 9.1 y 9.2 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Y además, tienen una bonificación del 50 % las personas que tengan una discapacidad acreditada igual o superior al 33 %, los miembros de familias numerosas de categoría general y los miembros de familias monoparentales de categoría general.

Los participantes que, al formalizar la matrícula, se acojan a la exención o bonificación de las tasas deben acreditarlo con la copia confrontada del título de familia numerosa o del correspondiente certificado. Dicha documentación acreditativa de la situación que da derecho a la exención o bonificación debe ser enviada a la JQCV.

3. De conformidad con el que establece el artículo 9 del Decreto legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de tasas de la Generalitat, no se devolverán las tasas por derechos de examen en los supuestos de exclusión de las personas aspirantes de los procedimientos selectivos por causas imputables exclusivamente a ellas.més informació